Preciseringar av Myllrande våtmarker

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringarna av miljömålet Myllrande våtmarker.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Nio preciseringar

Regeringen har fastställt nio preciseringar av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker:

 • Våtmarkstypernas utbredning
  Våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga utbredningsområden.

 • Ekosystemtjänster
  Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är vidmakthållna.

 • Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter
  Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna till våtmarker har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga utbredningsområde.

 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
  Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

 • Hotade arter och återställda livsmiljöer
  Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts.

 • Främmande arter och genotyper
  Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.

 • Genetiskt modifierade organismer
  Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden
  Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

 • Friluftsliv och buller
  Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.