Skog undantagen från skogsbruk

Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Ladda ner diagramdata för Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Skriv ut diagram för Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/skog-undantagen-fran-skogsbruk/

Regeringen gav under 2018 Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram en sammanhållen statistik för vilka arealer skogsmark som undantagits från skogsproduktion. Uppdraget, där numera även SCB ingår, redovisades i juni 2019. Nästa publicering avseende år 2019 kommer den 25 juni 2020. Resultaten ligger till grund för denna indikator. Indikatorn visar formellt skydd, frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark.

Statistiken redovisar arealer skogsmark inom de fyra formerna Formellt skyddade områden, Frivilliga avsättningar, Hänsynsytor samt Improduktiv skogsmark. Där det är möjligt redovisas statistiken på län eller landsdelar. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan fyra myndigheter; SCB, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU Riksskogstaxeringen. Med anledning av metodmässiga och juridiska skillnader mellan formerna, samt att statistiken inte är värderad i relation till nationella eller internationella mål, kan summeringar av de fyra formerna vara missvisande. I den officiella statistiken summeras de därför inte. Myndigheterna har låg kunskap om kvaliteten och beständigheten av lämnad hänsyn och frivilliga avsättningar och därmed är det svårt att bedöma bidraget till miljökvalitetsmålet. Det finns vissa överlapp mellan de former av skogsmark som ingår i statistiken. Det innebär att flera objekt kan vara belägna på samma yta. Indikatorn för Levande Skogar innehåller bara statistik utan överlapp mellan de olika formerna.

Metod

Information om metoden finns på följande webbplats:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/

Fördjupning

Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för olika instrument för skydd av skogsmark, vilka bestäms av lagar, förordningar, enskilda beslut eller ingångna avtal. De förekommer både på produktiv och improduktiv skogsmark. Inom det formella skyddet finns stora överlapp mellan olika delmängder, kallade instrument. De har här räknats bort till en nettoareal för formellt skyddad skogsmark. Vid utgången av 2018 omfattade den formellt skyddade skogsmarken totalt 2,3 miljoner hektar, vilket motsvarar knappt 9 procent av Sveriges hela skogsmark. Av dessa var nästan 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 6 procent av landets totala produktiva skogsmark. 62 procent av den formellt skyddade skogsmarken finns i Sveriges fjällnära region.

Frivilliga avsättningar är områden med produktiv skogsmark för vilka markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. De uppskattas omfatta drygt 1,2 miljoner hektar 2018, vilket motsvarar 5 procent av Sveriges produktiva skogsmark.

 

Hänsynsytor är mindre områden produktiv skogsmark som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning. De är preliminärt skattade till att omfatta knappt en halv miljon hektar 2018, vilket motsvarar 2 procent av landets produktiva skogsmark. Improduktiv skogsmark är skogsmark som i genomsnitt inte kan producera mer än en kubikmeter virke per hektar och år. Det kan vara trädbevuxna myrar, bergimpediment eller fjällbjörkskog.

Den improduktiva skogsmarken omfattar totalt 4,5 miljoner hektar. Stora delar av den ytan överlappas av formellt skydd. Improduktiv skogsmark som inte överlappar formellt skydd omfattar 3,2 miljoner hektar, eller 12 procent av Sveriges totala skogsmark. Det mesta av den improduktiva skogen återfinns i de nordligare delarna av landet.

 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Camilla Andersson Miljöstrateg, Skogstyrelsen camilla.andersson@skogsstyrelsen.se 0650-377 90

Ansvarig myndighet för indikatorn Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark: Skogsstyrelsen