Preciseringar av Ingen övergödning

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringen av miljömålet Ingen övergödning.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Fyra preciseringar

Regeringen har fastställt fyra preciseringar av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning:

 • Påverkan på havet
  Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser.

 • Påverkan på landmiljön
  Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av Sverige.

 • Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten
  Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

 • Tillstånd i havet
  Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen (2010:134).