Uppföljning av våtmarker anlagda i Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län genomför fram till 2020 projektet ”Uppföljning av våtmarker anlagda i Kalmar län” med syftet att se hur anlagda våtmarker fungerar för att minska kväve- och fosforbelastningen till vatten.

Sidan senast uppdaterad: 17 juni 2019

Kunskapen om våtmarker i östra Sverige är väldigt liten och våtmarkernas funktion när det gäller rening av näringsämnen tros skilja sig mycket från effekten i våtmarker i områden med mer nederbörd (till exempel Västkusten).

Fokus i projektet är att undersöka och utvärdera våtmarkernas funktion. Med början under hösten 2015 och med fortsättning under våren 2016 avslutades den första fasen där projektet fältbesökte och besiktigare cirka 80 av 380 anlagda våtmarker. 

Så här gick det till

Tre upphandlingar gjordes, parallellt med slutfasen på inventeringen, under våren 2016. Det handlade om inköp av automatiska flödesprovtagare, installation av dessa flödesprovtagare vid utvalda våtmarksobjekts in- och utlopp (fas två) samt upphandling av veckovis provtagning och analyser under minst tre år på de sex utvalda objekten (fas tre). I fas två sattes fem våtmarksobjekt igång under sommaren-hösten 2016 samt ytterligare ett objekt tillkom under senare halvan av 2017. Totalt placerades alltså tolv flödesprovtagare ut vid de sex våtmarksobjektens respektive in- och utlopp.

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Jordbruksverket beviljat Länsstyrelsens ansökan av medel till detta sexåriga projekt, med början år 2015 fram till och med år 2020. 

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Under 2016 när de automatiska flödesprovtagarna installerades var det extremt torrt vilket gjorde arbetet problematiskt. 

I december 2016 togs en erfarenhetsrapport fram för att beskriva urvalsprocessen kring de 20 våtmarksobjekt, som sedan blev sex, samt varför de valdes ut för provtagning, vilka problem som uppstod samt hur lösningarna såg ut för genomförandet av fas två. 

Effekter

Utvärderingen av projektet har påbörjats av en doktorand på Högskolan i Halmstad och slutsatserna från arbetet kommer att presenteras på den slutkonferens som kommer att anordnas i oktober 2020.