Tätortsnära strandängar i Nyköping får positivt mottagande

I Nyköping har kommunen återställt stadsnära strandängar och ekhagar, två naturtyper med hög artrikedom. Åtgärderna har ökat områdets värde för rekreation och har skapat stort engagemang i lokalsamhället.

Sidan senast uppdaterad: 1 augusti 2023
Strandäng
Strandäng vid Arnö Strandpark. Foto: Pia Martikainen.

Stadsnära naturmiljöer

En stor del av friluftslivet i vardagen utövas i tätortsnära natur. Tillgången på naturområden i människors närmiljö är därför viktiga för vårt välbefinnande. I Nyköpings kommun finns många fina naturmiljöer nära bebyggelse. Längs vattnet i södra delen av staden ligger Arnö Strandpark med flera strandängar som är av stor betydelse för bland annat fågellivet. I närheten har det bland annat byggts ett äldreboende och ett stort bostadsområde.

I Nyköping finns också tätortsnära ekhagar, en naturtyp som består av stora, grova ekar och många skyddsvärda arter. Hundratals mossor, svampar, lavar och insekter är beroende av eken som värdträd – totalt drygt 1500 arter. Ekarna behöver stå öppet och soligt för att arterna ska trivas.

Om projektet

Vid Arnö Strandpark har Nyköpings kommun restaurerat ett 20 hektar stort område, som framför allt består av strandängar. Kommunen har också återställt en stadsnära hage med ekar. Projektet var ett samarbete mellan Nyköpings kommun, en extern djurhållare och länsstyrelsen i Södermanlands län. Åtgärderna genomfördes på kommunens mark.

Så gick det till

Kommunen restaurerade strandängarna vid Arnö Strandpark genom att rensa bort igenväxning av al, vide och björk. Det har gjort så att strandängarna har kopplats ihop med varandra och gett stora öppna ytor som kor kan beta på. Naturbetet gynnar den biologiska mångfalden och har även ett stort socialt värde då djuren uppskattas av de som bor och vistas i området. Strandängarnas naturvärden är beroende av kontinuerlig skötsel. Markförvaltningen i Nyköpings kommun sköter därför löpande området genom att låta kor beta och genom vassklippning.

Den stadsnära ekhagen återställde kommunen genom att röja och hugga fram ekarna. Man satte också dit stängsel för att kunna släppa på betesdjur. Åtgärderna har bland annat bidragit till att lyfta fram värdefull natur och ge människor tillgång till grönområdet. I ekhagen betar djur för att marken ska hållas öppen och sly röjs vid behov.

Effekter

Strandängarna och ekhagen fungerar som gröna korridorer som människor och djur kan röra sig mellan. Åtgärderna har fått ett positivt mottagande av invånarna. Strandägarna och ekhagen upplevs som ett trivsamt inslag i den tätortsnära miljön.

Finansiering

Kommunen står för den löpande skötseln av strandängarna och ekhagen. Skötseln finansieras delvis med EU-stöd.

Film om projektet