Hotspot för pollinatörer i Örebro kommun

I Latorp utanför Örebro har kommunen anlagt en ängsmark, med potential att bli till stor nytta för pollinatörer. Fjärilsängen är inte placerad var som helst – området ligger mycket strategiskt mellan Vinteråsens naturreservat och Latorpsängarnas naturreservat. Kommunen har gjort ”det lilla extra” – de har köpt in mark mellan två reservat för att stärka den gröna infrastrukturen.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2023
Flygbild över naturreservatet
När Örebro kommun skulle skapa en hot spot för pollinatörer, valde de ett mycket strategiskt område i direkt anslutning till två naturreservat. Området där den nya ängsmarken har anlagts, och som tidigare var en granplantering, visas i rött. I blått syns omkringliggande naturreservat – de två översta områdena är det statliga naturreservatet Latorps ängar och de två nedre områdena tillhör det kommunala naturreservatet Vinteråsen. Foto: Örebro kommun

Ett artrikt äldre odlingslandskap

Området där den nya ängsmarken har anlagts var tidigare en planterad ”granåker” på gammal jordbruksmark. Området ligger i direkt anslutning till det statliga naturreservatet Latorps ängar och det kommunala naturreservatet Vinteråsen.

Latorp ligger i ett område som är utpekat som riksintresse för naturvård. De värden som man vill värna om är kopplade till det äldre odlingslandskapet. År 2010 bildade Örebro kommun det kommunala naturreservatet Vinteråsen av en stor del av den mark som kommunen äger inom riksintresseområdet. Sedan dess har kommunen arbetat med att återskapa blomrika ängs- och betesmarker på flera platser inom reservatet.

Om projektet

Den artrikaste ängsmarken i Latorp ligger i det statliga naturreservatet Latorps ängar. Örebro kommun ville genom projektet skapa nya ängsytor intill reservaten för att bilda ett större sammanhängande landskap med blommande artrika marker, som fungerar som en hot spot för pollinatörer.

Så gick det till

Örebro köpte marken där den nya ängsmarken anlades av Sveaskog i en större fastighetsaffär med flera skiften. Större delen av den inköpta marken ska användas för att utvidga det kommunala naturreservatet.

Arbetet med att anlägga fjärilsängen genomfördes i flera steg:

  • Avverkning och stubbrytning av den 60-åriga granskogsplanteringen påbörjades år 2020.
  • Markbearbetning genom en grund fräsning för att jämna till ytan och få upp underliggande kalkhaltig jordmån genomfördes år 2021.
  • Vältring, vilket följdes av insådd med ängsfröblandning. Hö sparades från slåtterinsatsen i det intilliggande reservatet Latorpsängarna för att läggas ut i det nya området i syfte att fröa av sig.
  • Ängen lämnades utan åtgärd under två växtsäsonger för att ängsfröna skulle ha möjlighet att etablera sig ordentligt.
  • Hösten 2022 slaghackades ängen efter växtsäsongen. Detta eftersom det hade börjat växa sly och marken behövde jämnas till ytterligare för att kunna slås med slåtteraggregat nästkommande växtsäsong.
Ängsmark efter stubbrytning och fräsning
Den nya ängsmarken efter att stubbrytning och fräsning har gjorts. I bakgrunden syns naturreservatet Latorps ängar. Foto: Örebro kommun

Det har också anlagts ett nytt småvatten i området. Genom att fördjupa en naturlig svacka i området har en mindre damm skapats. Dammen håller vatten året om och förhoppningen är att den ska nyttjas av den population av större vattensalamander som finns i närliggande dammar.

Effekter

Projektet bidrar framför allt till ökad biologisk mångfald i området.

Det ger även en positiv effekt på kulturmiljön då kommunen återskapar ett gammalt kulturlandskap som har varit mycket artrikt. Den rekreativa miljön i den mindre tätorten Latorp påverkas också positivt av projektet då besökare får en rikare naturupplevelse.

Erfarenheter och tips

I Örebro kommuns erfarenhet är det viktigt att vara vaksam på att invasiva arter lätt etablerar sig på nyligen störda markytor. Mot slutet av den första sommarsäsongen efter insådd upptäcktes det att jättebalsamin hade kommit in på delar av ängen. Åtgärder har satts in för att få bort denna och undvika att den sprider sig i området.

En annan erfarenhet är vikten av att göra ett ordentligt arbete med att få bort avverkningsrester och sten från den anlagda ytan om den ska kunna skötas genom slåtter. På ängen i Örebro lämnades för mycket grova grenar och annat material kvar. Till följd av det kommer kommunen att sätta in en åtgärd med slaghack och stenrensning hösten 2023 för att säkerställa att ängen går att klippa med slåtteraggregat sommaren efter.

Finansiering

Projektet med att anlägga fjärilsängen finansierades genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och av Örebro kommun. Kommunen fick cirka 300 000 kronor genom LONA. Inköp av marken som åtgärden utfördes på finansierades av Örebro kommun.

Fortsättning

Den anlagda ängen kommer att skötas genom årlig slåtter med start år 2023. Det finns även tankar om att stängsla in området för att kunna växla mellan bete och slåtter, eller för att kunna ha efterbete. I området ligger många stenmurar, rösen och andra ytor som är svåra att sköta genom slåtter. Därför kan bete vara ett bra komplement. Ängen kommer att införlivas i naturreservatet Vinteråsen genom en reservatsutvidgning.