Biofilter - en lösning för stadsnära dagvattenrening i kalla klimat

Bodens kommun har fått stöd från Stadsinnovationer för att utveckla innovativa sätt att leda bort dagvatten ur stadskärnan. Nya och beprövade tekniker har integrerats i en avancerad systemlösning med biofilter speciellt anpassade till kalla klimat.

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2019

Genom förstudien i projektet identifierades biofilter och genomsläppliga beläggningar som den bästa lösningen för rening av dagvatten i en redan bebyggd stadsmiljö.

Biofilter är växtbevuxna infiltrationsbäddar som renar dagvatten genom avskiljning av partikulära och till viss del lösta föroreningar med hjälp av ett filtermaterial samt av växter.

De biofilter som finns i Sverige idag finns främst i landets södra delar. I norr finns helt andra förutsättningar med lägre temperaturer, mer snö och längre vintrar vilket medför att biofiltret måste anpassas till ett kallt klimat för att vara en lämplig lösning.

I utvecklingen av biofiltret har Boden tagit hänsyn till detta och bland annat tittat på inloppets placering så att det inte försvårar snöplogning, val av filtermaterial för att motverka översvämningsrisk vid djup tjäle, samt val av växter som klarar både torra och kalla perioder.

Innovationsprojektet i Boden visar att biofilter är en fungerande lösning av rening av dagvatten i urban miljö i kalla klimat.

"Innovationsprojektet i Boden visar att biofilter är en fungerande lösning av rening av dagvatten i urban miljö i kalla klimat."

Effekter

Renare vatten till Bodensjöarna

Bodens kommun arbetar långsiktigt med att skydda och förbättra Bodensjöarnas vattenkvalitet. Bodträsket är en av dessa sjöar som idag är en recipient för en stor del av dagvattnet från staden och har problem med övergödning och återkommande algblomning. En förbättrad rening av dagvattnet tillsammans med andra åtgärder ger bättre miljö- och vattenkvalitet.
Biofilter minskar mängden partiklar, organiskt material, näringsämnen och tungmetaller i dagvattnet som transporteras från stadskärnan till Bodensjöarna.

Säkrare trafikmiljö

Biofiltret konstruerades under hösten 2018 i en stadsdel i Boden. Under 2019 asfalteras gatan och området dekoreras med stenar och växter. Utöver rening av dagvatten bidrar biofiltrets placering till säkrare trafikmiljö eftersom hastighetsbegränsning behövs vid platsen för filtret.

Estetiska och ekologiska värden

Införande av biofilter bidrar till mer grönska och ökad biologisk mångfald i utemiljön.

Utsikt över Bodträsket, två cyklar i förgrunden.
Bodträsket är en av Bodensjöarna. Foto: Bodens kommun

Städer i kallt klimat kan ta efter Boden

Att anpassa biofiltret till kallt klimat har varit projektets största utmaning då tidigare forskning saknas. Projektet har bidragit med kunskap om vilka tekniker som lämpar sig bäst och hur biofilter bör designas för rening av dagvatten i kallt klimat. Erfarenheterna från projektet kan användas av andra städer i norra Sverige och även städer i kallt klimat i andra länder.
Boden sprider kunskap om projektet bland annat inom kommunsamverkan med Luleå och Piteå.