Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer

I ett långsiktigt hållbart samhälle ökar betydelsen av natur och andra gröna områden i städer och tätorter. Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket och andra aktörer tagit fram en utvecklad metod om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Ämne: Hållbar stadsutveckling   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 27 mars 2020

Detta innebär målet

Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Med metoden får kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 28 mars 2019. Etappmålen om stadsgrönska är ett steg på vägen till att nå Generationsmålet och flera miljökvalitetsmål som är centrala för att säkra en biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urban miljö.

Nås etappmålet?

Målet kommer att nås.

Relaterade miljömål

Mer information

Agata Bar Nilsson Boverket agata.barnilsson@boverket.se

Emelie Ahlstrand Boverket emelie.ahlstrand@boverket.se

Ansvarig myndighet: Boverket