Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer

I ett långsiktigt hållbart samhälle ökar betydelsen av natur och andra gröna områden i städer och tätorter. Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket och andra aktörer tagit fram en utvecklad metod om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Ämne: Hållbar stadsutveckling   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

Detta innebär målet

Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Med metoden får kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 28 mars 2019. Etappmålen om stadsgrönska är ett steg på vägen till att nå Generationsmålet och flera miljökvalitetsmål som är centrala för att säkra en biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urban miljö.

Viktiga åtgärder

För att underlätta kommunernas arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer har Boverket i samarbete med bland annat Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om hur ekosystemtjänster kan integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Förutom metoder för att integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning, innehåller vägledningen kunskapsunderlag om varför det behövs natur och ekosystemtjänster i den byggda miljön, hur ekosystemtjänster tas upp i plan- och bygglagen, gröna lösningar i praktiken samt olika verktyg som grönplan, dialog, kompensation och grönytefaktor. Boverket har också tagit fram verktyget ESTER för analys av ekosystemtjänster i tidiga skeden. Boverket har också tagit fram ett grafiskt kommunikationsmaterial med ikoner, texter och illustrationer för ekosystemtjänster för hållbara städer och samhällen. Materialet finns fritt att ladda ned och använda på Boverkets webbplats.

Figur som illustrera ekosystemtjänster

Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket och C/O City tagit fram ett grafiskt material för ekosystemtjänster och hur de bidrar till hållbara städer och samhällen. Allt material finns att ladda ned och använda fritt av kommuner och andra aktörer. Bilden visar hur olika ekosystemtjänster bidrar till att uppnå olika hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bild: Boverket/The New Division

Kommunikationsinsatser genomfördes under 2019 och 2020 för att sprida informationen om vägledningen till kommuner, konsulter och andra berörda aktörer. För att utveckla verktyget ESTER har Boverket låtit utvärdera verktyget under 2020 genom ett antal testpiloter som utgörs av kommuner och konsulter. Utvärderingen kommer att utgöra ett viktigt underlag för vidareutveckling av ESTER.

Nås etappmålet?

Målet har nåtts.

Relaterade miljömål

Mer information

Agata Bar Nilsson Boverket agata.barnilsson@boverket.se

Emelie Ahlstrand Boverket emelie.ahlstrand@boverket.se

Ansvarig myndighet: Boverket