Uppföljning av våtmarker anlagda i Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län genomför fram till 2019 projektet ”Uppföljning av våtmarker anlagda i Kalmar län” med syftet att se hur anlagda våtmarker fungerar för att minska kväve- och fosforbelastningen till vatten.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Kunskapen om våtmarker i östra Sverige är väldigt liten och våtmarkernas funktion avseende rening av näringsämnen tros skilja sig mycket från effekten i våtmarker i områden med mer nederbörd (till exempel Västkusten). Fokus i projektet är att undersöka och utvärdera våtmarkernas funktion. Under våren har fas ett avslutats med en rapport där resultatet beskrivs då cirka 80 av cirka 380 anlagda våtmarker fältbesökts och besiktigats.

Så här gick det till

Tre upphandlingar har gjorts under året: inköp av automatiska flödesprovtagare, installation av dessa flödesprovtagare vid utvalda våtmarksobjekts in- och utlopp (fas två) samt upphandling av veckovis provtagning och analyser under minst två år på de utvalda objekten (fas tre). I fas två (sommaren-hösten 2016) placerades det ut tio flödesprovtagare vid fem våtmarksobjekts respektive in- och utlopp.

Ytterligare ett par objekt undersöks för eventuell kontinuerlig mätning under våren och kan komma att läggas till under 2017.

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Jordbruksverket beviljat Länsstyrelsens ansökan om mer medel till detta projekt som kommer fortsätta till 2019.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Eftersom 2016 var ett extremt torrt år har arbetet med att installera de automatiska flödesprovtagarna och starta upp provtagningarna varit problematiskt. En erfarenhetsrapport har tagits fram i december 2016 för att beskriva urvalsprocessen kring de 20 objekt, som sedan blev fem samt varför dessa valdes ut för provtagning, vilka problem som uppstod samt hur lösningarna såg ut för genomförandet av fas två.