Miljömålsrådets åtgärder för att öka takten i miljömålsarbetet

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Här presenteras slutrapporter från en del av de genomförda åtgärderna.

Sidan senast uppdaterad: 8 december 2020

Åtgärder 2020

Miljökrav vid upphandling för efterbehandling av förorenade områden (pdf 174 kB)

Samarbete kring utveckling av inventering av skogslandskapets nyckelbiotoper (pdf 118 kB)

Kommunikation om ekosystemtjänster genom etablerat nätverk (pdf 235 kB)

Påskynda tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter - med fokus på sammansatta varor (pdf 257 kB)

Samverkan för en innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling (pdf 140 kB)

Åtgärder 2019

Flygbuller i fjällen (pdf på Transportstyrelsens webbplats)

Utredning av omfattningen av trålfiskets skador på forn- och kulturlämningar på havets botten (pdf 152 kB)

Stöd till kommuners arbete med hållbara livsstilar (pdf 333 kB)

Utveckling av strategin för åtgärder inom vattenkraften (pdf 1,2 MB)

Samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar, på land och i vattnet (pdf på Transportstyrelsens webbplats)

Åtgärder 2018

Tillsynsvägledning för uv-skyddade utemiljöer (pdf 79 kB)

Bioenergi på rätt sätt (pdf 147 kB)

Plattform för hållbar stadsutveckling (pdf 332 kB)

Energiproduktion av biomassa från infrastruktur (pdf 153 kB)

Kostnadseffektivare vattenskydd (pdf 119 kB)

Moderna bromsblock - en förstudie (pdf 260 kB)

Åtgärder för alternativ till kemisk bekämpning av växtskadegörare - behov av ökade satsningar på icke-kemiska metoder inom växtskyddet (pdf 196 kB)

Workshop om samverkan kring miljömålsfrågor vid inför-livande av ändringar i EU-direktiv (pdf 191 kB)

Hållbart företagande och Miljöintregrering, samverkansåtgärder där Tillväxtverket haft drivansvar (pdf 208 kB)

Användning av livsmedelsavfall till foder (pdf på Jordbruksverkets webbplats)

Åtgärder 2017

Bioenergi på rätt sätt - om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder (pdf 2,2 MB)

Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål (pdf 693 kB)

Slutrapport: Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål (pdf 114 kB)

Vägledning för företag i anslutning till strategi för giftfria och resurseffektiva kretslopp (pdf 137 kB)

Skyddsavstånd och zoner i odlingslandskapet - minskad komplexitet och ökad miljönytta (pdf 737 kB)

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet – sammanfattning av ett seminarium (pdf 226 kB)

Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark (pdf 1,5 MB)

Stadsmiljöavtal 2.0 (pdf 170 kB)

Slutredovisning av Energimyndighetens samverkansåtgärder i Miljömålsrådet (172 kB)

Minskade koldioxidutsläpp från flygresor (695 kB)

Metodik för samhällsekonomisk analys av regleringar (pdf 112 kB)

Sammanställning gällande utformning och underhåll av konstgräsplaner för minskad spridning av gummigranulat (pdf 23 kB)

Förstudie för att kunna utveckla scenarier för utvecklingen av ett klimatvänligt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk (pdf 135 kB)

Förstudie för att kunna utveckla framtidsscenarier för effekter på utsläppen av klimat- och luftföroreningar av utvecklingen inom byggsektorn i Sverige (pdf 152 kB)

Åtgärder 2016

Strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald (pdf på Jordbruksverkets webbplats)

Fysisk påverkan i jordbruksvatten – ett dialogprojekt mellan Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket (pdf på Jordbruksverkets webbplats)