Houdini vill påverka synen på konsumtion

Houdini Sportswear har funnits sedan 1993 och designar, säljer och marknadsför produkter och tjänster inom friluftslivsbranschen. Houdini har en helhetssyn på miljöarbete vilket även omfattar de sociala aspekterna.

Företaget erbjuder uthyrning, second-hand och reparation av sina produkter, allt för att förlänga produkternas livslängd ytterligare.

Redovisar på Sveriges miljömål

Miljömålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar och Storslagen fjällmiljö är givna  att fokusera på för ett klädföretag i friluftsbranschen. Houdini refererar till och citerar miljömålen både i bolagets femårsplan "Roadmap towards 2020 and beyond" och hållbarhetsrapporten som publicerades i oktober 2016.

– För Houdini är det viktigt att ha både det globala och lokala perspektivet eftersom bolaget verkar både globalt och lokalt. Miljömålen är dessutom formulerade för att innefatta både sociala, kulturella och naturvetenskapliga värden vilket är oerhört viktigt för Houdini, säger Mia Grankvist, ansvarig för PR & Communication.

Åtgärder för att nå miljömålen

Houdini är världsledande i sin bransch när det gäller omställningen till hållbara produkter, bland annat med cirkulära livscykler och insamling för textilåtervinning sedan 2007, i utfasningen av onödiga kemikalier och inte minst med sin produktfilosofi. Bolaget har dessutom initierat bland annat uthyrning av produkter samt aktiviteter och resor, som ska inspirera och möjliggöra för fler att leva en mer hållbar livsstil.