Begränsad klimatpåverkan - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Åtgärderna är sammanställda av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som är utsedd av regeringen.

Koppling till Globala målen

Mål 7: Hållbar energi för alla (7.2, 7.3)

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (12.2, 12.3, 12.5, 12.6)

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen (13.2)

Det här kan du som företag göra

- Genomlys företagets grundläggande affärsidé utifrån ett klimatperspektiv som ett underlag för att identifiera åtgärder med störst inverkan.

- Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror.

- Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.

- Minska körsträckan.

- Öka användningen av resfria möten.

- Underlätta för distansarbete.

- Öka användningen av cykel och kollektiva färdmedel.

- Utbilda i effektiv körteknik.

- Gå från fossil el och energi till förnybar. 

- Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen.

- Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna råvaror.

- Gå från fossila råvaror till förnybara.

- Designa för reparation, återvinning och ökad livslängd.

- För tillverkande företag: Undersök affärsmöjligheten i att behålla ägarskapet för företagets produkter och att sälja en tjänst som möjliggör återtag av produkten. En hörnsten i den cirkulära ekonomin som har positiv påverkan på samtliga miljömål.

- Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning.

- Minska matsvinnet som genereras av företaget vid till exempel fika, luncher och  middagar.

- Ställ krav på att den största delen av det matavfall som uppkommer behandlas biologiskt så att växtnäringen tas omhand.

- Minska mängden kött som företaget köper/bjuder på. Läs mer i Köttguiden på WWF:s webbplats och i målen Ingen övergödning och Ett rikt odlingslandskap.

- Ställ krav på certifierad palmolja i egen tillverkning och i inköpta produkter.

- Ställ krav på certifierad soja i egen tillverkning eller inköpta produkter.

- Efterfråga renare sjötransporter för företagets transporter.

- Utsläpp av svavel, kväve, partiklar och koldioxid minskas bl.a. genom en övergång till alternativa drivmedel såsom metanol, LNG, bränsleceller och i viss mån eldrift och vindkraft. Använd Clean shipping index (CSI) som är ett verktyg för transportköpare att utvärdera fartygs miljöprestanda.