Samla och sprida goda exempel kulturmiljö

Kulturmiljön är en självklar del i begreppen miljö och hållbar utveckling och ingår i de miljömål som beslutats av riksdag och regering. För att stödja och inspirera länsstyrelserna i deras åtgärdsarbete för miljömålens kulturmiljödelar har goda exempel samlats in.

Resultaten presenteras i skriften "Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/miljömål". Den kan ses som ett smörgåsbord av olika goda exempel. Skriften har spridits och webbutbildning hållits. Genom att sammanställa och sprida konkreta exempel på åtgärdsarbete för att nå målen kan länen dra nytta och inspireras av varandras metoder, erfarenheter och arbetssätt. Nya hjul behöver inte uppfinnas på nytt! Flera av exemplen har också bäring på nationella myndigheters och kommuners miljöarbete.

Så här gick det till

Framtagandet av inspirationsskriften gjordes i projektform. Det övergripande syftet var att synliggöra och utveckla åtgärdsarbetet avseende kulturmiljörelaterat miljömålsarbete. Målsättningen var bland annat att visa goda exempel på åtgärdsarbete, att lyfta fram arbetsformer och metoder och bidra till att stärka kopplingarna mellan kulturmiljö- och miljömålsarbete.
RUS samlade in exempel från länen genom att bland annat intervjua kulturmiljöpersonal på länsstyrelserna, gå igenom en stor mängd rapporter och hålla ett seminarium.

Materialet bearbetades och sammanställdes. Exempel på åtgärdsarbete från hela landet strukturerades i ett antal verktygskapitel: 
• Övergripande arbete, strategier och program
• Kunskapsuppbyggnad med miljömålen i fokus
• Fysisk planering
• Utåtriktat arbete att kommunicera miljömål
• Vård med miljömålsnytta
• Tvärsektoriell samverkan
• Lagstiftning och skydd

Våren 2016 hölls en utbildningsserie om nio tillfällen via Skype för länsstyrelserna utifrån de olika kapitlen. Då erhölls också fler goda exempel från länen. De flesta tillfällen spelades in. Utvärderingen visar att "Välj och vraka" fungerar som stöd och inspiration i arbetet med att nå miljömålens kulturmiljödelar, vilket var ett mål.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Tack vare projektet hittades och sammanställdes en mycket stor mängd goda och lärande exempel på hur samhället kan arbeta för att nå en högre måluppfyllelse avseende kulturmiljön.

Det är viktigt att samla och sprida goda exempel och att visa på möjligheterna för kulturmiljövården. Genom att ta del av andras arbete ges stöd, inspiration och kanske nya idéer. Utbytet mellan länen kan spara både tid och pengar.Utbildningen via Skype underlättade förmedling av det omfångsrika materialet och inspelningarna gör att en kan ta del av dem i efterhand.

Även om målgruppen i första hand var länsstyrelserna, så är resultaten och exemplen i flera fall av stort intresse för andra aktörer i samhället, däribland nationella myndigheter och kommuner. Många verktyg för att nå kulturmiljömålen hanteras inte primärt av kulturmiljövården utan av andra sektorer, på olika nivåer i samhället.